AVVN/SVIN

Vanaf 01 januari 2018 is de RBvV opgehouden te bestaan. Daarmee zijn we een stuk belangenbehartiging, advies en bijstand kwijt geraakt. Om in deze woelige tijden hiervan  toch verzekerd te blijven hebben wij besloten collectief lid te worden van het AVVN. Doel van het AVVN is het zorgdragen van het probleemloze voortbestaan van de aangesloten verenigingen. Zij hebben al ruim 215 tuinverenigingen en bonden bij zich aangesloten en hun ambitie is om dit sterk uit te breiden om een van de grootste organisaties op het gebied van groen en tuinieren te worden.
Belangenbehartiging en kennisuitwisseling. Advies en bijstand. Hulp bij onderhandelingen. Informatie en voorlichting. Dat zijn de kerntaken van het AVVN waarmee ze al sinds 1928 tuinverenigingen ondersteunen.
Van het AVVN ontvangen wij ieder kwartaal het tijdschrift: De Tuinliefhebber.


Kijk voor meer informatie op hun website: www.avvn.nl

De Stichting Volkstuinen in Nederland (SVIN) is de nieuwe beheerder van de volkstuinen in Rotterdam. 

De constructie is dat de SVIN de volkstuinparken van de gemeente huurt en ze onderverhuurt aan de afzonderlijke tuinverenigingen. Daarmee krijgen de verenigingsbesturen meer dan voorheen het geval was een verantwoordelijke rol en meer invloed en zeggenschap in het reilen en zeilen op het tuinpark en in de vereniging. De SVIN zal hen in de opstartfase hierin coachen en begeleiden. De individuele tuinders huren hun tuinen niet meer, maar krijgen die in gebruik door hun verenigingslidmaatschap. Om de lokale contacten te optimaliseren opent de SVIN op korte termijn een Steunpunt Volkstuinen Rotterdam.Tot het takenpakket van de SVIN behoort onder meer het onderhoud aan de verhardingen, de terreinafscheidingen en het openbaar groen van de volkstuinparken. Samen met de gemeente houdt zij toezicht op eventuele overtredingen op de tuinparken. Verder int de SVIN de huren. Alle tuinders met een zelfde type tuin, te weten volkstuin of nutstuin, gaan dezelfde prijs betalen. Voor sommigen stijgt de prijs per m², voor anderen zal die juist dalen. Om iedereen te laten wennen is een overgangsperiode van 3 of 5 jaar overeengekomen, waarin de huren stapsgewijs gelijk worden getrokken.Voorzitter Ruud Grondel van de SVIN is ingenomen met de overeenstemming en overeenkomst met de gemeente. “Het is goed voor het Rotterdamse volkstuinwezen dat een partij met wortels in de volkstuingrond verantwoordelijk wordt voor het beheer en onderhoud.” Tevredenheid ook over de looptijd van het contract: effectief 10 jaar. “We zijn een toekomstgerichte organisatie, dat biedt perspectief om samen met de tuinverenigingen een innovatief en divers aanbod van volkstuinen te ontwikkelen.
Wethouder Robert Simons van Stedelijke Ontwikkeling verwacht een goede samenwerking met de SVIN. Hij geeft aan dat de gemeente heeft geïnventariseerd waar op de volkstuinparken nog sprake was van achterstallig onderhoud. Dat wordt dan nog aangepakt, zodat de SVIN een goede start maakt.